تلفن تماس با مدیر رستوران ایرانی آرامهر  :    09059214003

تلفن تماس با صندوق دار رستوران ایرانی آرامهر :  32236029

 

تلفن تماس با مدیر رستوران ایتالیایی آرامهر  :    09059214001

تلفن تماس با صندوق دار رستوران ایتالیایی آرامهر :  32236028

 تلفن تماس با مدیر تالار آرامهر  :    09059116030

تلفن تماس با منشی تالار آرامهر :  32236030

 ایمیل آرامهر : 

aramehrco.com@gmail.com